Milli M?/4cadelede K?/4rtler ve K?/4rt Ermeni İlişkileri

17 Eyl?/4l ,2. Sayı , 4. Sayfa

Garzanlı Aşireti Reisi Cemil Çeto Bey'in

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Suret-i telgrafı

Siirt mümessili Cemil Efendi ile lütfen irsal buyurulan emirname ve melfufatı vasl-ı yed-i acizanem oldu (gönderilen emirname ve ekleri elime ulaştı).(*) Siirt'te ki İkinci fırka Kumandanı vekili Ali Bey'le gör?/4şt?/4m.

Yedi kabileden m?/4rekkep aşiretimin efradıyla kaza (ilçe) dahilinde bulunan diğer aşair (aşiretler) efradı bir araya getirilerek, vatanımızın saadet-i hal-i istikbâline hasr edilen (gelecekteki mutlu durumuna adanan) vücud-u giranbeha devletlerine (değerli v?/4cudunuza) dua ile maddi manevi mesai-i hudapesendaneleri tebcil edildi ( Allahın istediği yoldaki çalışmalarınız ululandı).

Matlûp vechile takib ve tatbik-i umur edilmektedir ( İstediğiniz gibi ,işler uygulanmakta ve izlenmektedir ). Beş kazadan m?/4rekkep olan Livamız dahilindeki b?/4t?/4n aşair ve kabail (aşiretler ve kabileler) bu teşkilat-ı vataniyeye gerdendade (vatan örg?/4t?/4ne boyun eğmiş / itaat etmiş), samii (y?/4celiği) kabul olan efendimizin say-i fedakâranesine peyrev olmuşlardır (özverili çalışmalarınıza katılmışlardır / uymuşlardır)..

Dâmen-i âliyyelerine takdim-i arz-u hürmet eder ( y?/4ksek saygılar sunar) Rauf Bey efendi Hazretlerinin ellerinden öperim.

Garzanlı Aşiret Reisi Cemil Çeto

(*)İrade-i Milliye gazetesinde yer almamakla beraber M.Kemal Paşa, Cemil Çeto'ya gönderdiği mektubunda: "Efendim, o havaliden gelen zevattan aldığım malûmattan, Zatıâlinizin Makam-ı Muallâ-yı Hilâfete ve Devleti ebed-i m?/4ddetimize olan revatıb-ı kaviye ve hakikiyeniz âsarından (güçlü ve gerçek bağlarınızın göstergesi) olmak ?/4zere vatan-ı azizimizin d?/4şman âmaline karşı sıyanet (koruma) zımnında göstermekte olduğunuz himmet ve fedakârlığa muttali oluyorum (haberim oluyor). Bundan dolayı pek ziyade memnun ve m?/4teşekkirim" diye başlayıp ?/4lkenin durumu hakkında bazı açıklâmâlarda bulunduktan sonra"Malûm-u âlinizdir ki Anadolu ve Rumeli'nin tekmil vilayetlerinde M?/4dafaa-i Hukuk Cemiyetleri teşekk?/4l etmiştir.

Şarki Anadolu vilayet ve elviye-i müstakilesi (bağımsız livaları) murahhaslarından m?/4rekkep olmak ?/4zere Erzurum'da bir kongre akd edildi. Bu sayede tekmil Şarki Anadolu halkı birleşti. Dahili ve harici siyasetini tespit eden esaslı mukarrerat ittihaz etti ve bir de teşkilât nizamnamesi yaptı. Bunlardan Zatıâlinize takdim ediyorum. Birkaç g?/4ne kadar tekmil Garbi Anadolu ve Rumeli vilayeti murahhaslarından m?/4rekkep olmak ?/4zere Sivas'da umumi bir kongre in'ikat edecektir (toplanacaktır). Bu suretle de b?/4t?/4n millet yek v?/4cut olarak hukukunu m?/4dafaa edecek hale gelecektir. Milleti m?/4ttehit bir halde gerek dahile ve gerek harice karşı temsil eylemek ?/4zere bir Heyet-i temsiliye intihap ve kabul edilmiştir ki, ben de bu heyete dahilim. İnşallah kariben (çok yakında) Meclis-i Meb'usan toplanacak ve her t?/4rl?/4 hukuk-u millet ve memleketi m?/4dafaayaq kâfi kuvvetli bir h?/4kûmet mevki-i ikitdara geçecektir. Milletin gösterdiği bu vahdet ve kuvvet sayesinde tekmil ecnebi devletleri, İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar; hulâsa, c?/4mlesi vatan ve milletimize h?/4rmet etmeğe başladılar. İnşallah netice mes'ut olacaktır. Şarki Anadolu daki cemiyetlerin birleşmesinden hasıl olan m?/4dafaa-i Hukuk Cemiyeti kat'i mesaisiyle devletimizin istiklâlini ve vatanımızın tamamisini kurtaracağına hiç ş?/4phe etmiyorum Zatıâliniz cemiyetimizin en m?/4him azasındansınız. Himmet ve gayretinizle o havalide az zamanda teşkilâtın takdim ettiğim nizamname ahkâmına mutabık olarak v?/4cuda getirileceğine ve İngilizlerin milletimizi parçalamağa ve vatanımızı Ermeni ayakları altında çiğnetmeğe matuf olan entrikalarına meydan verilmeyeceğine mutmainim (inanmışım) Diyor ve gözlerinden öperek Çevre halkına selam söyl?/4yordu.

Not :Mustafa Kemal tarafından, Mutki'de Aşiret Reisi Hacı Musa Bey'e, Heyet-i Temsiliye azalığına seçildiğini bildiren ve Sivas'a davet eden bir mektup : Bitlis'de K?/4frevizade Şeyh Abd?/4lbaki Efendi hazretlerine, Şırnaklı Abdurrahman Ağaya, Dersimli ?mer ağaya, Muşlu Resul Ağaya Erzurum Kongresi mukarreratının gönderildiği ve gereğinin yapılması için, Şeyh Mahmut Efendi Hazretlerine,o havalideki İngiliz telkinlerinin ön?/4ne geçilmesi için ve Norşinli Meşayih-i izamdan (şeyhlerin en b?/4y?/4ğ?/4) Şeyh Ziyaattin Efendi Hazretlerine de o g?/4ne kadar çalışmalar hakkında bilgi içeren birer mektup göndermiştir.

21 Eyl?/4l , 3. Sayı , 4. Sayfa

İzollu Aşireti Reisi Hacı Kaya Bey Tarafından Mevrud (gelen)

Arıza-i Telgrafiye (telgraf yazısı)

Malatya

Sivas'da Heyet-i Temsiliye Reisi Muhterem Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine

Sırf kendi menafi-i hasiseleri (değersiz çıkarları) uğrunda, din-i millet-i islamiye ile mücehhez (İslam dini ve milleti ile donanmış) millet ve memleketi , d?/4şmanlarımızın âmâl-i ihtiraskâranelerine (aç gözl?/4l?/4klerinin amaçlarına) kurban etmek isteyen hain-i vatan bir kaç serserinin tezvirat-ı denaetine (*)(alçakça yalan dolanına) karşı yapılan hidemat-ı naçizanemin ( yaptığım k?/4ç?/4k hizmetlerin), lâyık olmadığım bir mertebede şayan-ı takdir (d?/4zeyde övg?/4ye değer) buyurulması , acizleri için (benim için) pek b?/4y?/4k bir şeref ve bahtiyarlıktır.

Türklük ve Kürtlük tefrikalariyle şaibedar olacak (ayrımcılığı ile ş?/4phe altında kalacak olan) bu hadisenin zuhur ve tekevvünü, bu muhitlerin saf ve temiz insaniyelerinden (bu olayların ortaya çıkması ve oluşu, bu çevrelerin saf ve temiz insanlarından) pek uzaktır.

T?/4rk ve K?/4rt asırlardan beri bir din kardeşi ve memleket yoldaşı hissiyle yaşamış ve böyle nazik ve elim zamanlarda bu merbudiyeti (bağlılığı) daha ziyade takviye ve temine mutaden (her zamanki olduğu gibi) bulunmuştur.. Memleketin mukadderatını yed-i hamiyet ve iktidarına (güçlü ve yurtsever ellerine ) alan muhterem m?/4mesillerimizin , her g?/4n için attıkları selâmet adımlarına sabırsızlıkla intizar ederek muvaffakiyetler temennisinde olduğum vazife-i vataniye uğrunda her t?/4rl?/4 emirlerın canla, başla ifasına amade bulunduğumu kalbi ihtiramlarımla ( yürekten saygılarımla) cevaben arz ederim efendim. İzollu aşireti Reisi Hacı Kaya

19 Teşrin-i Evvel . Sayı,2. Sayfa

Havza'dan Dahiliye, Hariciye Nezaretleri ile İtilaf Devleti M?/4messillerine

Tebliğ Edilmek Üzere Canik Mutasarrıflığına Keşide Olunan

13. Teşrin-i Evvel Tarihli Telgrafname Sureti:

Anadolu'muzda, ve bahusus (özellikle) bulunduğumuz muhitte gûya anasır-ı Hırıstiyaniyeye ( hırıstiyan unsurlara / azınlıklara) T?/4rkler tarafından zul?/4m ve itisafda bulunulduğu ( haksızlık yapıldığı) ve bilvesile hicrete icbar edildiğimiz (sebepsiz yere göçe zorlandığımız) gibi , ifnamıza ( yok edilmemize) kadar da varıldığı , ötede beride, bilhassa İstanbul'da asılsız ve heyecanamiz şayiatın zuhur ettiğini kemâl-i teess?/4rle ( heyecan uyandırıcı söylentilerin ortaya çıktığını b?/4y?/4k bir esefle) haber aldık.

Bu muhitte yaşadığımız ahali-i İslamiye 'den daima hüsn-ü muamele (iyi davranış) ve refah görd?/4ğ?/4m?/4z gibi, h?/4kûmet-i mahalliyemizce de h?/4sn-?/4 muamele edildiği ve her surette müreffeh ve müsterih (refah içerisinde ve içi rahat) bir hayat geçirdiğimiz ve aynı kanun dairesinde müsavatkâr ( eşitlikçi) bir hayatı idame ettirmekte bulunduğumuzu ve bu babda (konuda) cereyan eden rivayetin asılsız olduğunu ve bu rivayetleri nefretle reddettiğimizi ilân ve h?/4kûmetimizin cenah-ı adaletine emniyetkâr (adaletine g?/4vendiğimizi) ve Teşkilât-ı Milliyeyi esasen rehakâr ( kurtarıcı) bir teşkilat olarak tanıdığımızı, ve selâmetimizi ancak bunun idame-i vücudunda ( varlığının devamında) ?/4mit ettiğimizi tebeyyün-ü hakikat (gerçeğin belirginleşmesi / ortaya çıkması) için arz eyleriz.

Andon Yakuvidos Yorgi Pekalidis Çakıryadis İstavroz Yakuvidos Fideyos Papadopulos

Andonadis Nikolaki Miltyadis Mihailidis

27 Teşrin-i Evvel, 9. Sayı,2 Sayfa, 1. S?/4tun

Ermeni K?/4rt Muhaberatı

Ermenilerin K?/4rtlere M?/4racaatı

(Erzurumda M?/4nteşir "Albayrak" Refikimizden)

Hamit Bey'in, Ali Mirza Bey'in, Ahmet Haso ve Yusuf Bey'in Huzur-u Alilerine:

Zat-ı devletleri ile hüsn-ü münasebet (iyi ilişkiler) meydana getirmek ve bilumum K?/4rtlerle hal-i sükûnetde ve uhuvvetde (rahatlık ve kardeşlik içinde) yaşamak bizlerin en b?/4y?/4k emel ve maksadımızdır. Zat-ı devletlerinizle biz er geç nihayet dost ve muhibb (birbirini seven ) olacağız. Taraf-ı alinizce aynı gaye ve fikrin takib edilmekte bulunduğuna kavien (kuvvetli) ?/4mitvarız.

Hangi esbab ve hangi avamil (etkenler) bizi ve sizleri yek diğerimizden uzak bırakıyor. Bu g?/4n olmazsa yarın, yarın olmazsa öb?/4r g?/4n muhakkak dost ve kardeş olacağız. Bu uhuvveti ve ahengi (kardeşliği ve uyumu) bizzat kendi reyimizle husule getirirsek tarafeyn (taraflar) her suretle müstefid (yaralanmış) ve memnun kalacağını tasavvur buyurabilirsiniz.

Bizim gayet alicenap ve asil bildiğimiz K?/4rt milleti neden dolayı bizimle uzlaşma tarikini (yolunu)tercih edememiştir. Şu uhuvveti ve biraderliği temin ve takviye etmek ?/4zere bendeleri senelerden beri kesb etmiş (kazanmış) olduğum m?/4şahedat (gözlemler) ve tecr?/4beye m?/4steniden Zat-ı devletlerine işbu tezkereyi yazmağa l?/4zum görd?/4m. K?/4rt Beyleri K?/4rt aşairi (aşiretleri) ve K?/4rt milleti ile götürülecek bu uhuvvete (kardeşliğe) cephemizde müstahdem (hızmetde bulunan) umum Ermeni zabitanı ve ?/4merası arzukeş ve amadedir (y?/4rekten istemektedir ve hazırdır).

Bu satırları onlarla kılınan meşveret ve m?/4lahazat (danışma ve d?/4ş?/4nce alışverişinde bulunma) neticesi olarak zat-ı alilerine hitap ediyorum. Fikir ve nokta-i nazarlarınızı hemen işar buyurunuz, şeraitinizi (koşullarınızı) bildiriniz. Bendeniz , ali cenap Beyler sizlerin ve aşairinizin kâffleten metalibatını (aşiretlerinizin b?/4t?/4n isteklerini) Ermeni H?/4kûmeti namına temin edebileceğimi arz ediyorum. Sizlerin arzu buyurduğunuz meratib (seviye) ve mahallerde yaşamanızı ve sizlerce icap edecek her t?/4rl?/4 suhuletin icrasını (rahatlığın yerine getirilmesini) keza temin ve taahh?/4t eylerim. K?/4rtlerle Ermeniler hiç bir zaman birbirlerinden uzak kalmayacaklardır. İşte bu maruzatı nazar-ı itibare (dikkate / Göz ön?/4ne) alıp bir an evvel gör?/4şme ve mübadele-i efkârda (gör?/4ş alış verişinde) bulunmak ?/4zere m?/4nasip bir vaktin ve m?/4nasip bir mevkiin zat-ı devletlerince tayin ve bize tebliğini istirham eder kemal-i samimiyetle ellerinizden sıkarım. Devletl?/4 Hamid Bey, Ali Mirza Bey, Ahmet Haso Bey ve Yusuf Bey Hazretleri . 30 Ağustos Sene 1919

Dost ve muhibbiniz

Haçetor Ağa

Baron Haçetor Ağaya

Mektubunuzu aldım .Ermenilerin aguş-u islamiyetde (İslamiyetçin kucağında) pek mesudane idame-i hayat ettikleri (mutlu bir yaşam s?/4rd?/4kleri) sırada bile yine makasıd-ı asliyeleri (esas gayeleri) uğrunda hafi ve celi (gizli ve açık) her t?/4rl?/4 fenalığı ika'dan (yapmaktan) geri durmamışlar ve ezcümle (sonuç olarak) bu harpde cepheden müslihan firarla (silahlarıyla birlikte kaçarak) Rus ordularına iltihak etmişlerdir (katılmışlardır). Bunu inkâr edemezsiniz.

Binaenaleyh, ihanetleri tamamen ve gaye-i maksatları zahiren anlaşılan Ermenilerle İslam K?/4rt milleti muvacehesinde (karşılıklı olarak / y?/4z y?/4ze) uzlaşmak imkânı kalmamıştır. Ve beş seneden beri İslamiyeti mahv etmeğe, fırsat buldukça n?/4fus-u islamiyeyi şiar-ı insaniyete mugayir (insanlığa yakışmayan) bir tarzda balta ve s?/4ng?/4lerle katl ve n?/4fus-u islamiyeye tecav?/4z etmeği m?/4bah gören Ermenilerle K?/4rt milleti bir araya gelemez, Ermenilerin on misline faik(on katından daha fazla) olan K?/4rt milleti Ermeni himayesine giremez. Ve girmesi imkânsızdır. Evet ; biz de kan dök?/4lmesine taraftar değiliz. Fakat c?/4mle-i âmalimiz olan n?/4fus-u islamiyenin tenkisi (eksiltilmesi) yolundaki azim ve harekâtınızı var kuvvetimizle men edeceğiz.

Siz Ermeniler böyle vahşiyane İslam n?/4fusunu katl etmekle ihraz-ı ekseriyet edemezsiniz (çoğunluğu ele geçiremezsiniz). Böylelikle icra-yı h?/4kûmet de hiç edemezsiniz. Bizim sizinle hal-i suhûnetde (rahatlık içinde) yaşamamız şerait-i atiyeye (aşağıdaki şartlara) bağlıdır.

1- Sulhun takarruruna (kararlaştırılmasına) değin Ermeniler Aras nehrinin arkasına yani öb?/4r tarafına geçmelidir.

2-Iğdır havalisini tahliye ve K?/4rt milletine terk eylemelidir.

3-Netice-i sulha (sulhun sonucuna kadar) kadar hiç bir Ermeni sudan geçemeyecektir. Arzulariyle bu havalide kalacak yerli Ermeniler bizim teşkilât ve emrimize itaat edecektir.

4-Ermeniler içinde hiç kimsenin katiyen silah taşımaya selahiyeti olmayacaktır. Ve Ermeni askeri sulhun neticesine kadar bu havaliye gönderilmeyecektir.

5- Aras nehrinin arka cephesinde yani Ermeniler içinde kalan İslam kardeşlerimizin hukuku, canı, malı mahfuz kalacaktır (korunacaktır / saklı kalacaktır).

6- Bu şerait kabul ve icra kılındığı takdirde tarafeyn taarruz ve tecav?/4z etmeyecektir ve sulha intizar eyleyecektir(bekleyecektir).

İşte Haçator Ağa nokta-i nazarımız ve şeraitimiz altı maddeden ibarettir. Kabul olunduğu takdirde harp itfa olunacak ( söndürülecek - sona erdirilecek), aksi halde tevessü ederek (genişleyerek) İslam milleti esaretinizden kurtulmak çarelerine tevess?/4l ve cenab-i haktan nusret tazarrru eyleyecektir (yardım dileyecektir).

Bu vesile ile bilmukabele ellerinizi sıkarım. Haçetor Ağa Hazretleri. 4 Eyl?/4l 1335 (1919)

Aşiret R?/4esasından : Hamit Bey

Dahi : Ali Mirza Bey

Dahi : Ahmet Haso Ağa

Dahi : Yusuf Ağa

Jilan Aşireti Reisi Resul'un Mustafa Kemal'eTelgrafnamesi

"Siirt" mümessili Cemil Efendi ile lütfen irsal buyurulan (ulaştırılan / gönderilen) emirname ve mukarrerat (kararlar) vasıl-ı dest-ı acizanem oldu (elime ulaştı). Evamir ve mukarrerat mucibince teşkilât-ı lâzımeye m?/4başeret edildi (emir ve kararlara uygun olarak gerekli örg?/4tlenmeye başlandı). B?/4t?/4n aşiret , Saltanat ve Hilafet-i Osmaniyeye rabıtamızı (bağlılığımızı) muhafaza emrinde , mal ve hayatımızı fedaya âmâde olduğumuzu arz ile ellerinizden bus ederim,

Jilan Aşireti Reisi Resul

 

 

27 Ekim, 9. Sayı, 3. Sayfa,1. S?/4tun

Ermenilerin Mugalata ve M?/4balâğaları ( aldatma ve abartmaları)

Ahiren (sonunda) Türkiye ve Kafkasya Ermeni cumhuriyeti dahilinde bir heyet-i mahsusa (özel kurul) ile her t?/4rl?/4 tetkikat da bulunan General Harbord heyeti azasından bir zat bervech-i zir (aşağıda olduğu gibi) ifadatta bulunmuştur.

"Kafkasya bir çok milletlerden terekk?/4p ettiğinden (oluştuğundan) bu memlekette sukûn-u tabiinin takarrürü (doğal rahatlığın yerleşmesi) için kuvvetli bir el lâzımdır .İtilaf devletleri için bu vazife pek çetindir. Ermenilerin diğer anasırlar (unsurlar-milletler) hakkındaki müddeiyat (iddiaları -savları) ve isti'dadında (yardım isteklerinde) pek çok mugalâta ve m?/4balâğa (yalan ve abartı) olduğu tamamen anlaşılmıştır.

Mahv oldukları, namı nişanı (adı izi) kalmadıkları iddia olunan Ermeniler birer birer meydana çıkıyor. Ermenistan'da m?/4thiş bir sefalet ve n?/4fusca oldukça b?/4y?/4k bir inkıraz (tükenme ) görülmektedir. Bu felâketin önünü almak için Ermeniler diğer milletlerden g?/4çl?/4 ve kuvvetli kadın aramağa başlamışlardır. Ermenistan'da Amerika için bir manda meselesini pek derin d?/4ş?/4nmek mecburiyeti vardır.

 

1 Aralık, 14. Sayı,3. Sayfa.

Ermeni hareketleri

Bosfor gazetesi yazıyor

Ermeni Reis-i cumhuru "Aleksandr H..." Kars'a gitmek ?/4zere araba ile İstasyona giderken Üç şahıs tarafından suikasta uğrayacağı anlaşılarak ikisi tevkif edilmiş ve birisi firara muvaffak olmuştur. Mevkuf eşhastan (tutuklu kişilerden) önceden m?/4him miktarda sirkat (hırsızlık) etmiş olan "...." olup diğeri H?/4seyin isminde biridir.

Ermeniler Kafkasya dahilinde kendilerine ait olmayan İslam köylerini ve Oltu havalisini taht-ı itaata almak ( boyun eğdirmek) için Bardız ve Ersinek e tahaşşudat (birikim) yapmışlardır

Ahiren Oltu havalisindeki İslam hazırlığını görerek taarruza muvaffak olamayacaklarını anlamış olduklarından çekilmişler ve ermeni askerlerinden bir çokları firar etmiştir.

Baki (kalan)kuvvetleriyle toplarını da Kars'a göndermişlerdir.

 

 

22 Aralık 17. Sayı, 3. Sayfa,1. S?/4tun

K?/4rt R?/4esasının " K?/4rt Teav?/4n Cemiyeti"ne tepkileri

13/12/1335 Erzurum'dan

İstanbul'da teşekk?/4l?/4n?/4 (kurulduğunu) haber aldığımız K?/4rt Teav?/4n (*) Cemiyetinin v?/4cûdunu şiddetle red ve takbih ederiz (kabul etmez ve çirkin buluruz).

K?/4rtl?/4k nam ve hesabına mezkûr (adı geçen) cemiyetin hiç bir hak ve selahiyeti yoktur. İşittiğimize göre Osmanlıdan iftirâk (ayrılık) emeli besleyen bu cemiyete dahil olan K?/4rtleri b?/4t?/4n mevcudiyetimizle protesto deriz. Biz K?/4rtler asırlardan beri Osmanlı sancağı , Osmanlı namı altında T?/4rklerle beraber kardeş gibi yaşadık ve böyle de yaşamak da kararlıyız. Mevcut olan bu karar ?/4zerine hiç bir ferdin tesiri olamayacağının ve K?/4rtl?/4k nam hesabına söz söylemeğe hiç bir fert ve cemiyetin hakkı olamayacağı ve bu hakkın ancak halife-i zişanımız efendimize ait olduğu ilân ve beyan olunur.

..... aşireti reisi Diğer Zilanlı aşireti reisi Belediye reisi ...... Reisi Diğer

İbrahim Resul Ali Hacı Nuri Arslan Resul

Kara keçili aşireti Reis Kara.... Aşiretinden Eşraftan Eşraftan Eşraftan Eşraftan

Emir Emin Hamdi Abdulrezzak Emin Kadri

5 Ocak ,19. Sayı , 1. Sayfa

T?/4rkl?/4k ve K?/4rtl?/4k Ayrılmaz Bir Aile Ocağıdır

Telgraf sureti:

Bir takım cemiyet ve eşhasın K?/4rtl?/4ğ?/4n hukukunu muhafaza niyet ve teşebb?/4satında bulunduklarını haber aldık. Desim'in bir kısmı ile Erzincan'ın bir kısmını teşkil eden (oluşturan) biz K?/4rtler Halife-i zişanımızın ve h?/4kûmet-i Osmaniyenin idaresinden başka bir idare istemediğimiz gibi bin seneyi mütecaviz (..den fazla) bir zamandır birlikte yaşadığımızdan , dindaşlarımız olan T?/4rklerden ayrılmak hatırımıza bile gelmez. Bu birliğin muhafazası için hayatımızı ve evimizi fedaya her an hazırız. Maksatları bizce malûm olmayan eşhas-ı malûmenin (bilinen kişilerin) K?/4rtlerin namına söz söylemeğe hak ve selâhiyetleri olmayacağını arz eyler ve Ayrılığı intac edecek ( sonucunu doğuracak / neden olacak) bu gibi efkârı kemâl-i nefretle ( fikirleri büyük bir nefretle) reddeyleriz.

KeçiliAşireti reisi Keçili Aşiretinden Abbas uşağı Reisi Korişli Aşiretinden

Gazi Beko Yusuf Seyit Ali Dursun

Dersim boğazı şeyhi Hişanlı aşireti reisi Aşvanlı aşireti reisi Balaban aşireti reisi

Ali Çako İsmail Başo

***

Dış Basında Ermeniler ve K?/4rtler

12 Ocak .20. Sayı , 4. Sayfa

Irak'ta İngilizler

"Tayms" Gazetesinden :

Fırat ve Dicle havalisi ile K?/4rdistan'ın elimizde bulunmasından ve bizim oradaki ahali için ne derecelere kadar şayan-ı istifade (yaralanmağa değer) olacağımızı tahmin etmek g?/4çt?/4r. Hindistan ile Irak'daki şerait-i hayatiye (yaşam koşulları) arsında bir hayli farklar vardır. Irak'da ekseriyeti M?/4sl?/4manlar teşkil etmektedir. M?/4sl?/4manlık ise bir dindir. Arapların ekserisi her ne kadar ümmi (okuma yazma bilmeyen /cahil) iseler de Hintlilere nisbetle daha dini ve asr-ı medeniyete (uygarlık çağına) daha yakındırlar ?yle bir kitle-i halk arasında M?/4sl?/4man olmayan bir devlet g?/4çl?/4kle iş gör?/4r. Her ne kadar şii ve sair M?/4sl?/4man-ı m?/4sahip salikleri ( M?/4sl?/4man tarikatları) arasında kavga ve niza yok değilse de İngiltere Irak'da ,Hindistan'da olduğu gibi bir ittihad ve ıttırad (birlik ve durağanlık/ s?/4kûnet) dan emin olamaz.

12 Ocak, 20. Sayı, 4. Sayfa, 1. S?/4tun

K?/4rdistan ve İngiltere

"Tayms" gazetesi K?/4rdistan hakkında m?/4talaat-ı atiyede (aşağıdaki gör?/4şte) bulunuyor:

"Irak'ın şimalinde kain vasi' sahaları (bulunan geniş sahaları) işgale memur asakir (askerler) ile hakim siyasilerimizin vezaifi (görevleri) yalnız muhafaza-i asayiş (asayişi korumak) olmayıp Musul- Divan kulu arasındaki araziye n?/4fuz vazifesiyle de mükelleftirler (y?/4k?/4ml?/4d?/4rler).K?/4rdistan'ın şimal havalisinde , İngiliz zabitanına mevdu' vezaif (emanet edilmiş görevler) Musul vilâyetinin şimal ve şark hudutlarını muhafazadan ibarettir.

Irak hudutlarını buralardan tayin edersek (belli edersek / saptarsak) buralarda garb-i şimal-i Hindistan muharebatına (kuzey batı Hindistan savaşlarına) m?/4şabih (benzer) harplerin zuhuru (ortaya çıkması) muhtemeldir. Bu hudut meselelerinin halli bitarafane tetkikat (tarafsız incelemeler) neticesinde tahakkuk ve temin olur.(meydana çıkar ve sağlanır). Bu gibi tetkikatın hitamına (sonuna) kadar Irak'ın atisi (geleceği) hakkında beyan-ı m?/4talaa etmemiz (gör?/4ş bildirmemiz) doğru olamaz. Ç?/4nk?/4 yeniden v?/4cut bulan genç T?/4rk faaliyetleri bize muarızdır (karşıdır) Kendileriyle bir muahede-i sulhiye (barış anlaşması) akd etmiş olduğumuz Afganiler ise teminatlarını yerine getirmek şöyle dursun asker sevk eyleyerek "Merv"i işgal etmişlerdir. Elyevm (bug?/4n) Tahran'da bulunan şark muhabirimiz, Afgan hududuna yeni Bolşevik heyetinin vürudunu (geldiğini) haber veriyor.

12 Ocak, 20. Sayı, 40 Sayfa

K?/4rtler İngiliz Memurlarını Katl Ediyor

"Tayms" gazetesinden : Hindistan'da m?/4lki memuriyetlerde bulunmuş olan "Mister........" elyevm (bug?/4n)siyasi memurumuz iken Buşir de sakin bulunduğu (oturduğu / kaldığı) esnada muavini y?/4zbaşı "...." ile birlikte 3 teşrinisani (kasım) tarihinde "...." şimal-i şarkında kain (kuzey doğusunda bulunan) " Harab" vadisinde K?/4rtler tarafından katl edilmişlerdir (öld?/4r?/4lm?/4şlerdir)

Mumaileyhin (adı geçenin) m?/4tarekename mucibince (gereğince) tespit edilen hudut haricinde K?/4rt jandarmalarını teftişten avdet etmekte (geri dönmekte) imişler. " Zayıblar" kabilesine mensup olmaları ihtimali kavi (g?/4çl?/4) olan işbu kesan (insanlar) " Akra" ya hücum ile jandarmanın ricatına (geri çekilmesine) sebebiyet vermişler ve keşfiyat icra eden (keşifler yapan) tayyarelere ateş açmışlardır.

12 Ocak 20. Sayı ,4. Sayfa, 3. S?/4tun

Bir Ermeni Ziyafetinde General Harbord Ne diyor

Ermeni "Çağadamard" gazetesinden

General Harbord bir Ermeni ziyafetinde ve bir başka nutkunda demiştir ki : Madem ki vilâyet-i şarkiyede Ermeni yoktur, Ermeni h?/4kûmeti teşkil edilemez. Her ne olsa T?/4rkiye'de bir Ermenistan teşkili abes bir fikirdir.

29 Mart 33. Sayı, 4. Sayfa,2. S?/4tun

13 Mart tarihli "Temps" gazetesinden.

Lord Curzon'un avam kamarasında irad eylediği nutukta Ermenilere demiştir ki : " Bana öyle geliyor ki siz Ermeniler kendinizi sekiz yaşında , pek temiz ve masum bir kız gibi zannediyorsunuz. Bunda yanılıyorsunuz. Zira Ermeniler bilhassa son harekât-ı vahşiyâneleri ile ne derecelere kadar hunhar (kan dök?/4c?/4) bir millet olduklarını bizzat kendileri isbat etmişlerdir."