23 Şubat,26. Sayı,1. Sayfa,3. Sütun

Tuhfe-i Vicdan (inancın armağanı)

Bu gün melâl ve hicranla ( sıkıntı /bıkkınlık ve acı ile) dolmuş bir cihan milletinin vahdet ve istiklâl (birlik ve bağımsızlık) dileyen istirhamkâr nazarları (yalvaran bakışları) karşısında bütün yapraklarını açmış , her satırından taşan şayan-ı takdir (övülmeğe değer) ve her tarafda okunan mâna-yı serverle (ulu anlamla) sizi takdis ediyoruz.

Bu gün mütecellid ve vakur (inatçı ve ağırbaşlı) bir kitle halinde Harekât-i Milliyenizin huzur-u celâdetinde (yiğitliği karşısında) bir lerze-i tevkir ( saygılı titreyiş ) ile irkilen Türk milleti, en pâk hürmetlerini ... yarının muazzam..... istiklâliyle tutuşan asil mefkûrelerinin (yüksek fikirlerinin /ideallerinin) ölmez müzaharetlerini arz ediyorlar ( desteklerini sunuyorlar).

Edirne'den Altay'a dek kol atan saltanat-ı ırkiye ve maneviyeniz mahiyetinde ceddinizin murisat-ı şahametini (yiğitlik mirasını) taşıyan her Türk ve İslam yurdunda bu gün uğranılan zulümlerden; maruz kalınan fecayiden dolayı bir tufan-ı te'sir (etki seli) ve isyan çalkantısında, göstereceğiniz harekât-ı fedakâreneyi (özverili hareketleri) dört gözle intizar etmektedirler (beklemektedirler).

Bakir ve nezih topraklarımızı , güzel ve münbit yurtlarımızı çiğneyen zalim ve haris kuvvetlere karşı .. Bütün büyük kafalar, vazifedar (görevli) korkaklar , hain ve ihmalkâr kuvvetler susmuş ve göz yummuş oldukları halde, yalnız siz pek meşru' ve pek asil olan salâh-ı vatan âmalinizle meydan-ı cihada ( vatanı kurtarma amacıyla savaş alanına) atıldınız.

Bu suretle ecdadınızın takdisine ,ahlâfınızın (sizden sonra gelecek olanların) ta'zizine (kutlamalarına), milletin de müzaharetine (arka çıkmasına) lâyık oldunuz.

Eminim ki tarih sizi birer Selahaddin Eyyubi olarak sahifelerine kayd etmek kadirşinaslığında bulunacaktır.

Evet !. Bu huruc-u zişanınızla ( şanlı çıkışınızla) Türklüğün mütevali ve müteakip (aralıksız ve peşi peşine) felâket ve hıyanetlerle eğilen belini, İslamcın kahır ve inhizanlarla (ezilme ve yenilgilerle) yerlere bakan gözlerini doğrultmuş ve yerden kaldırmış oldunuz.

Bu suretle şarkın sema-i mukadderatında (geleceğinin gökyüzünde) bir yıldırım bulutu gibi dolaşan sahika-i felâkâta (felaket bulutlarına) birer kalkan, o buluta erişecek birer tiğ-i halâs (kurtarıcı kılıç) oldunuz ki İslâmiyet ancak onun zülâl (saf) siyasetinde bir nevi huzur ve selâmet olabildi.

İşte : Yarım yıllık bir müdafaa.. Sahifeler dolusu mücadele-i fedakâri (özverili savaş).. Akıtılmış genç kardeş kanları , parçalanmış palikarya (*)kelleleri , asırların mevrusat-ı fennisi (fennin mirasları) ile donanmış askeri kıtaların uğradığı hezimet ; en sonra helâlin muzafferiyeti..

Bunlar faaliyet ve fedakârinizin en beliğ /açık) şahitleridir.

Buna karşı Millet ,sine-i hamiyet ve şahametinde (kahramanlık ve yurtseverlik kucağında) sizin gibi bütün mevadiyetini (varlığını) vatanın halâsı şan ve şerefine hasr ve feda etmiş asil evlâtlar beslediğinden dolayı ne kadar fahr etse(övünse) ve ne kadar gururlansa hakkı vardır.

Tokat. A... H...

 

 

(*) Palikarya : Yunanlı genç veya asker.