İÇİNDEKİLER

          Konu                                                                                                                                                   Sayfa No.

Önsöz                                                                                                                                                   001- 002

Giriş: Milli Mücadelede Türk basını ve  İrade-i Milliye Gazetesi                                                              003- 010

           

         BİRİNCİ BÖLÜM:

         İRADE-İ MİLLİYE'DE BAŞYAZILAR- MAKALELER                                             

         Harekât-ı Milliyenin Esbabı                                                                                                                       011- 014

            Ferit Paşa Kabinesi ile Kat'ı Münasebet. Hey'etin İlk Adımı                                                                        015- 016

            Padişahımız Ne Emrediyor ? Hükûmetimiz Ne Yapıyor ?                                                                          017- 018

            Millet Davası                                                                                                                                                     019

            Harekât-ı Milliye En Muazzam Hareket-i Medeniyedir                                                                              020- 021

            Temps Gazetesi Ve Harekât-ı Milliye                                                                                                        022- 023

            Ferit Paşa'nın Rüfeka-yı İhaneti                                                                                                                023- 024

            Hâlâ Mugalâta                                                                                                                                          025- 026

            Harekât-ı Milliye Ve Fransa                                                                                                                      027- 028

            İntihabat                                                                                                                                                   028- 029

            Ferit Paşa'ya Cevaptan Sonra                                                                                                                 030- 031

            Yeni İşgaller Muvacehesinde                                                                                                                   031- 032

            Fırka Zihniyetleri                                                                                                                                               033 

            Leh Ve Aleyh                                                                                                                                           034- 036

            Mahal-i içtima' etrafında                                                                                                                            037- 039

            Tereddi Meselesi                                                                                                                                     040- 042

            Meclis-i Milli'de                                                                                                                                         043- 045

            Sulh Ve Türkiye                                                                                                                                               045

            Asri Zihniyet Ve Tenakuzlarımız                                                                                                               046- 048

            Heyet'i Temsiliye Şehrimizden Giderken                                                                                                  049- 050

            Teslihat Tahdit Edilecek mi ?                                                                                                                    051- 052

            Elbistan Mitingi Münasebetiyle                                                                                                                  053- 054

            Heyet-i Teşriiye"                                                                                                                                      054- 055

            Yanlış Bir Zehab ve İftira                                                                                                                          056- 057

            Türkiye Sulhu ve Avrupa Siyaseti                                                                                                            058- 059

            İstanbul Meselesi                                                                                                                                     060- 061

            Doğru Sözler Acı Hakikatler                                                                                                                     062- 064

            Gözümüzü Açalım                                                                                                                                     065- 067

            Avrupa Medeniyetinin İç Yüzü ve Fransa Hunharlığı                                                                               067- 068

            Tehlike Karşısındayız                                                                                                                               069- 070

            Matbuat ve Vezaif                                                                                                                                     070- 072

            İnsafa Doğru-" Milli Dertler- İçtimai Hastalıklar"                                                                                         073- 074

            An'anata Doğru. Ters akımlar                                                                                                                           075

            Karanlıktan Aydınlığa Doğru                                                                                                                    076- 077

            Tuhfe-i Vicdan                                                                                                                                                  078

            Belediye  İntihabatı                                                                                                                                   079- 080

            Fener Alayı                                                                                                                                              080- 081

            Acaba Nümayiş mi Yapıyorlar ?                                                                                                               082- 083

            Mühim Bir Makale (İkdam'dan)                                                                                                                         084

            İnanmak ve Uyanmak İhtiyacı - Mukadderata Doğru -                                                                             085- 087

            Nevmit Olmayalım- Halâsa Doğru-                                                                                                           088- 089

            Kundakçılık siyaseti                                                                                                                                   090- 091

            Halâsa Doğru                                                                                                                                          092- 093

            İstanbul'un Cebren İşgalinden Sonra                                                                                                       094- 095

            Türk Ermeni İtilafı                                                                                                                                              096

            İstanbul ve Matbuatı                                                                                                                                 097- 098

            Elbette İstiklâlimizi Kurtaracağız                                                                                                                 099- 100

            Müdafaa-i Şan ve Şeref Uğrunda Ölmek Yaşamanın En Yüce Mertebesidir.                                           100- 101

            Çete Reisleri                                                                                                                                     101- 102

           

         İKİNCİ BÖLÜM:

         ANADOLU- DERSAADET İLİŞKİLERİ     

        

         ANADOLU'DAN DERSAADET'E YAPILAN UYARILAR, MUHTIRALAR, PROTESTOLAR

            3. Kolordu Kumandanı Selahaddin Bey'in Telgrafı                                                                                            103

            Veliaht Abdülmecit Efendinin Padişah'a Muhtırası                                                                                      104- 107

            İrade-i Milliye'nin Yorumu                                                                                                                                 107

            Kâzım Karabekir Paşa'nın Mabeyn-i Hümayuna  Telgrafı                                                                        108- 109

            Hükûmetin Kuvayı Milliye Hakkında Takibettiği,Siyasetin Yanlış Olduğu Hakkında

Sadaret-i Uzmaya Keşide Edilen Telgraf                                                                                                  109- 111

            3. Ordu Müfettişi Kâzım Paşa'nın Sadrazam'a Telgrafı                                                                              111- 112

            Ferit Paşa Kabinesi ile Kat'ı münasebet ve Adem-i itimat  ve

Heyet-i Temsiliye'ye Bağlılık telgrafları                                                                                                     113- 119

            Niğde'den Dahiliye Nezaretine Keşide Edilen Telgraf                                                                              119- 120

            İstanbul'da Matbuat Cemiyeti Riyasetine Gönderilen Telgraf                                                                     120- 121

 

            Bir Cuma Hutbesi                                                                                                                                     122- 126

            Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Efendi'nin Fetva-yı Şerifesi                                                                         127- 128

            Fetva-yı Şerife  Hakkında                                                                                                                                 128

 

             HAREKÂT-I MİLLİYE'Yİ ENGELLEME ÇABALARI

           

            Ali Galip Olayı

            Sivas Valisi Reşit Paşa'nın Dahiliye Nazırı Adil'e Keşide Eylediği Telgraf                                                   129

            Vesika-yı  İhanet                                                                                                                                      130- 133

            Mustafa Kemal Paşa'nın Dahiliye Nazırı Adil'e Telgrafı                                                                                      133 

            Dahiliye Nazırı Adil'in Reşit Paşa'ya Telgrafı                                                                                             133- 134

            Reşit Paşa'nın Dahiliye Nazırı Adil'e cevabı                                                                                                      134 

            Binbaşı Novell'in Raporu                                                                                                                                  135

            İhanet-i Vataniyeyi Takiben                                                                                                                      135- 136

            Malatya Vak'ası Üzerine Neşredilen Beyanname                                                                                     136- 137

            Malatya Hadisesi Üzerine Tetkikat                                                                                                           137- 138

            Malatya Hadisesi Münasebetiyle İrade-i Milliye'nin Yorumu                                                                              138

            Heyet-i Temsiliye'ye Gönderilen  Arizalar                                                                                               139

           

            Bozkır Ayaklanmaları

            Konya'da Harekât-ı Milliye'ye Karşı Girişilen Harekât Hakkında Rapor                                                            140

            Bozkır'dan Heyet-i temsiliye'ye Ariza                                                                                                                141

           

            Sivas'da  İhanet Gösterisi                                                                                                                            142

           

            Bayburt'da İrticai İsyan

            Canına susamış                                                                                                                                                143

            İrade-i Milliyenin Hususi Mustahberatı                                                                                                              144

           

            Cemiyet-i Ahmediye Ve Anzavur Harekâtı

            Anzavur Komitecileri                                                                                                                                        145

            Hıyanet Ve Cüretde Temerrüd Bu Kadar Olur                                                                                                145

            Cemiyet-i Ahmediye Yahut Şer Ve Fesat Ocağı                                                                                        146- 147

            Anzavur ile İlgili Harp Raporları Ve Haberler                                                                                            147- 149

           

            Harekât-ı Milliye'nin Ferit Paşa Yandaşları İle Mücadelesi

            Ferit Paşa Yandaşı Valiler ve Memurin ile ilgili Yazışmalar Haberler                                                           150- 151

 

         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

         HAREKÂT-I MİLLİYE ÖRGÜTLENMELERİ

      

       ANADOLU KADINLARI MÜDAFAA-İ VATAN CEMİYETİ

            Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ve Nizamnamesi                                                                  155- 157

            Cemiyetin Padişah'a, İtilaf Devletleri Mümessillerine, Dahiliye Nezaretine,

            Sadrazam'a Telgrafları                                                                                                                              158- 159               

            Hanımlar Tarafından Teşkil Olunan Müdafaa-i Vatan Cemiyeti                                                                  160- 161              

            Akşehir Hanımlarının Hayırlı bir Teşebbüsü                                                                                                        161              

            Erzurum İslâm Kadınları'nın İçtimaı                                                                                                             161- 162              

            Amasya Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti                                                                               163- 166

            Hanımlarımızın Numune Mektebindeki Tezahürat-ı Diniye ve Milliyesi                                                       167- 169

 

            HAREKÂT-I MİLLİYE'NİN ÖRGÜTLENİŞİ

            Havza'dan Mustafa Kemal Paşa'nın Padişaha Telgrafı                                                                              170- 171

                                                                                                                                                                                           

            Sivas Kongresinden Türkiye Büyük Millet Meclisine

            Mustafa Kemal Paşa'nın Nutk-u İftitahi                                                                                                        172- 174               

            Kongre  Azalarını Yemini                                                                                                                                   175

            Kongrenin Padişah'a Ariza-i Telgrafı, Millete Yazılan Beyanname                                                                     176

            Sivas Umumi Kongresinin Padişah'a, Ahval-i Hazırayı İzah Maksadıyla  Yazdığı Ve

            Dahiliye Nezaretin'in Padişah'a Keşidesinde Mümanaat Eylediği Ariza                                                     177- 178

            Kongrenin İtilaf Devletleri Mümessil-i Siyasiyesi  ile Bitaraf Devletler

            Sefarethanelerine Keşide  Ettiği Telgraf                                                                                                              179

            Heyet-i Temsiliye'nin Beyanname-i Hümayun Üzerine Padişah'a Çektiği Telgraf                                      180- 181

            Heyet-i Temsiliye'nin Tebliğ, tamim  ve beyannameleri                                                                             181- 188

            Mustafa Kemal Paşa  ile yapılan bir mülakat                                                                                              189- 190

            Heyet-i Temsiliye'nin Suret-i İstikbâli Ve Ankara'ya Muvasalatı                                                                  191- 192

            Heyet-i Temsiliye Adına Mustafa Kemal Paşa Tarafından Yazılan Tebliğ,

            Protesto ve  Beyannameler                                                                                                                       192- 194

            Meclis-i Milli İntihabatı                                                                                                                                         195

            Kurtulan Meb'uslar                                                                                                                                    195- 196

            Celâlettin Arif Bey'in Telgrafları                                                                                                                  196-198

            Fevkalâde Meclis-i Milli İntihabatı                                                                                                                        198

            Türkiye Büyük Millet Meclisini Oluşturan Milletvekilleri                                                                                 199-202

            T.B.M.M.'in Açılışı İle İlgili Tamimler                                                                                                             203-204

 

            Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışmaları                                                                                               205-207              

            Mustafa Kemal Paşa'nın Mecliste İrad Ettiği İlk Nutku                                                                                   207-209 

 

         DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

         İTİLAF DEVLETLERİ  VE ANADOLU HAREKÂTI                                                

           

            İŞGALLER                                                                                                                                              

            İzmir'in İşgali

            İzmir Fecayii                                                                                                                                              210- 224

            İzmir Fecayiine Dair Resmi raporlardan Bazıları                                                                                       224- 228

            Yerli Rum ve Yunan Mezalimi                                                                                                                   228- 232

 

            İşgal Altındaki Güney Anadolu

            Yeni İşgaller Üzerine                                                                                                                                         233

            Adana Ahvali                                                                                                                                            233- 234               

            Kilis Sokaklarına , Fransız Tabur Kumandanı Tarafından Ta'lik olunan İlanname                                              235

            Kendi Mülkleri Gibi Hareket Ediyorlar                                                                                                                235

            Adana Haberleri                                                                                                                                       235- 236

            Mersin'de Miralay Norman                                                                                                                       236- 237

            Muhteviyatı Calib-i Dikkat Bir Ser-rişte                                                                                                              237 

            Diyarbekir'de Ermenilerin Faaliyetleri İle ilgili İrade-i Milliye'nin Yorumu                                                           238                

            Zavallı Müslümanlar Buna da mı Medeniyet Diyecekler                                                                                    238

            Müslümanlar Maraş'a İmdat !.                                                                                                                         239

            Maraş'daki Zulüm dide Kardeşlerimizin Feryad-ı İstidası                                                                          239- 240

            Sevgili Maraş'ımız Kurtuldu                                                                                                                               241

            Zulümdide Maraş'ın Fezleke-i Vakayi-i Ahireden Makdem                                                                       241- 243

            Piskopos Kivor'un Tekzibi ve İrade-i Milliye'nin Açıklaması                                                                       243- 244

 

            İstanbul'daki gelişmeler ve İstanbul'un İşgali

            Acaba Nümayiş mi Yapıyorlar                                                                                                                          245

            Ali Rıza Paşa Kabinesi Neden İstifa Etti                                                                                                             245

            İstanbul Muhabir-i Mahsusamızın Mektubu                                                                               245- 247

            İstanbul'da Neler Oluyor                                                                                                                           248- 249

            Meclis-i Meb'usan Reisi Celaleddin  Arif Bey'İn İtilaf Devletlerine protestosu                                            250- 251  

 

             İTİLAF DEVLETLERİNE GÖNDERİLEN MUHTIRA VE PROTESTOLAR

            İşgalleri Protesto                                                                                                                                       252- 255

            İzmir Cinayetleri Tahsin Ediliyor                                                                                                              256         

            Elbistanlıların İtizarına Binaen Maraşlıların Mukarreratı                                                                              256- 257

            Sivas Heyet-i Merkeziyesinin Protestosu                                                                                                  257- 258

            Vilâyet-i şarkiye meb'uslarının muhtırası                                                                                                   258- 260

            Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Protestosu                                                                            261

            Konyalıların mukarreratı                                                                                                                                   262                                                

            SULH HABERLERİ

            Bulgaristan Sulhu                                                                                                                                             263 

            Yunanistan ve Sulh                                                                                                                                  263- 264

            Almanya'ya Nota                                                                                                                                              265

            Çeşitli haberler                                                                                                                                         265- 275

            Türkiye Sulhu Nisan Sonunda Bitecekmiş                                                                                                275- 276

            Ahmet Rıza Bey'in Over Gazetesine Beyanatı                                                                                                  276

 

         BEŞİNCİ BÖLÜM

         DAHİLİ GELİŞMELER

 

            MİLLİ MÜCADELEDE KÜRTLER VE KÜRT ERMENİ İLİŞKİLERİ

            Garzanlı Aşireti Reisi Cemil Çeto Bey'in Mustafa Kemal Paşa'ya Telgrafı                                                            277              

            İz ollu Aşireti Reisi Hacı Kaya'nın Telgrafı                                                                                                           278              

            Havza'dan Azınlık Temsilcileri tarafından Çeşitli  Yerlere Çekilen Telgraf                                                            278              

            Ermeni Kürt Muhaberatı                                                                                                                              279-281              

            Ermenilerin Mugalata ve Mübalağaları                                                                                                               281

            Ermeni Hareketleri                                                                                                                                             281

            Kürt Rüesasının "Kürt Teavün Cemiyeti'"ne Tepkileri                                                                                   281- 282

            Türklük ve Kürtlük ayrılmaz bir aile ocağıdır                                                                                                       282

            Dış Basında Ermeni ve Kürtler                                                                                                                           282

            Kürdistan ve İngiltere                                                                                                                                         283

            Kürtler İngiliz Memurları Katl Ediyor                                                                                                                    283

            Bir Ermeni Ziyafetinde General Harbord Ne Diyor                                                                                             283

 

            İSTANBUL HABERLERİ

            Yeni Kabine Listesi                                                                                                                                             284

            Hükûmet Beyannamesi                                                                                                                             284- 285

            İstanbul Haberleri                                                                                                                                      286- 288

            Esat Paşa'nın Milli Kongre Adına  Sivas'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

            Cemiyet-i Heyet-i Temsiliyesine Çektiği Telgraf                                                                                         288- 289

            Göz Tabibi Esat Paşa'nın Telgrafnamesi Üzerine                                                                                      289- 290

            Mustafa kemal Paşa'nın Cevabi Telgrafı                                                                                                    290- 291               

            İstanbul Haberleri                                                                                                                                      291- 292               

            Kabine  Buhranı Münasebetiyle                                                                                                                        293

            Meclis-i Meb'usan Riyaset-i Celilesine                                                                                                      293-294

            Salih Paşa Kabinesi                                                                                                                                         295 

            Yeni Kabine Hakkında Mustafa Kemalin Tebliği                                                                                        295-296

            BATI ANADOLU TRAKYA HABERLERİ

            Batı Anadolu Cephelerinden haberler                                                                                                                297

            Şark ve Garbi Trakya                                                                                                                                        297

            Burdur'da İngiliz Kumandanı                                                                                                                              298

            Batı Cephelerinden                                                                                                                                            299

            Trakya'da Tensikat                                                                                                                                            299

            Ege'den                                                                                                                                                             300

            Siyaset-i Hariciye                                                                                                                                               300

            İzmir'i Benimsiyorlar                                                                                                                                           301

            Türkler Doğranıyor. İmdat                                                                                                                                  301

            Müteferrik Haberler                                                                                                                                   302- 304

 

            GÜNEY ANADOLU'DAN HABERLER                                                                                                    305- 309

           

            GENEL DAHİLİ HABERLER

            İrade-i Milliye İstihbaratı                                                                                                                             310- 315

            Küçük Bir Türkün Büyüklüğü                                                                                                                             315

            Amasya Kadınları'nın Felâketzedelere yardım çağrısı                                                                                315- 316

            Amasya, Havza ve Erbaalıların Teberruları                                                                                                       317

            Tezahürat-ı Milliye                                                                                                                                              317

            Bursa'da Galeyan                                                                                                                                              317

 

            SİVAS İLİ HABERLERİ

            Namzetlik                                                                                                                                                            318

            Sonbahar At Koşuları                                                                                                                                319- 320

            Şehrimize Gelen Fransız Heyeti                                                                                                                         320

            Mektubi-i Vilayet                                                                                                                                                 320

            Dar-ül Eytamın Bir Tarz-ı Cedit ve Mükemmele İfrağ ve İsadı                                                                            321

            Zavallı Muallimlerimiz                                                                                                                                          322

            Maarif Müdüriyetinin Nazar-ı Dikkatine                                                                                                               322

            Muhterem Hemşehrilerimize                                                                                                                        322-323

            Maarif Müdüriyetinden Varid Olmuştur                                                                                                        323-324

            Tokat Etibbasının Faaliyetleri                                                                                                                       324-325

            Bandırmadan Gelen Mektup                                                                                                                               325

            Maarif Müdürü Beyefendiye                                                                                                                        325-326

            İhtiyat Zabitleri                                                                                                                                                    326

            İrade-i Milliye Ceride-i Muhteremesine                                                                                                               326

            Millet Sandığı                                                                                                                                                      327              

            Büyükler Alıyor ya                                                                                                                                             327

            Kitap Talebi                                                                                                                                                        328

            Belediye İntihabatı Neticelendi                                                                                                                            329              

            Sivas Meclis-i Umumisi Küşad edildi                                                                                                                   329

            Tilavet-i Hatm-i Kuran ve haberler                                                                                                                     330

            Dertlerimiz : Frengi                                                                                                                                    331- 333

            İrade-i Milliye'de ilanlar                                                                                                                             334- 340

 

 

 

         ALTINCI BÖLÜM :

         HARİCİ GELİŞMELER

 

            DIŞ BASINDA HAREKAT-I MİLLİYE VE MÜSLÜMAN DÜNYASI

           

            Batı Basını

            Les Debats Gazetesi ve Türkiye                                                                                                                        341

            Times (Bombay)                                                                                                                                                342

            De Paris Gazetesinden                                                                                                                                      343              

            Şikago Tirubun                                                                                                                                                  344              

            Matbuat-ı Ecnebiye ve Mısır İhtilali                                                                                                                      344

            Action François Gazetesinden                                                                                                                            344              

            Türkler ve On üç Aylık Mütareke                                                                                                                        345              

            Hodbinliğin Cezası                                                                                                                                    346- 347

            Bolşevik Korkusu ve İngiltere                                                                                                                             348              

            Suriye'de Vaziyet                                                                                                                                               349

            Şark Taht-ı Tehlikede                                                                                                                                         349

            Times'ın Mühim Bir Mektubu                                                                                                                      349- 350              

            Padişahın İstanbul'dan Teb'idi                                                                                                                            351              

            Hakkımızda Avrupa İhtirasları                                                                                                                             352

            Türkler Masumdur"                                                                                                                                            353

            Fransa Müstakil Bir Türkiye'nin Muhafazasını İstiyor                                                                                          354              

            Amesterdam'da Beynelmilel Konferans                                                                                                               354

            İngiliz, Asya'yı Müdafaa etmek ;İstiyorsa Avrupa'ya Ait Mesailden Vazgeçemez                                        355- 356

            Avusturya Hakkında                                                                                                                                           356

            Bir Muahede-i Hafiye                                                                                                                                         357                              

            Arap Basını

            Mısır Meselesi                                                                                                                                                    854

            El Ehram Gazetesinden                                                                                                                             359- 360

            Vadi el nesl gazetesinden                                                                                                                                   360

            Mazi ve İstikbâle Raci Musib Fikirler                                                                                                                   361

            Şam El Ehram Gazetesinden                                                                                                                              361

            Sad Gallup Paşa'nın Beyanatı                                                                                                                            362

 

 

            HARİCİ HABERLER

           

            Batıdan

            Şuûn-i Muhtelife                                                                                                                                        363- 371

            Ahmet Rıza Bey Nikbindir                                                                                                                                   372

            Türk Meselesine İngiliz Menafii                                                                                                                           372

            Fransa Meb'usanında Mühim Bir Nutuk                                                                                                             373

            Lloyd George'nun Mühim Bir Nutku                                                                                                                   373

            Muhtelif beyanatlar                                                                                                                                             374              

            Yunan Askeri İsyan Ediyor                                                                                                                                375

            Şuûn-i Muhtelife                                                                                                                                                 375

            Bulgaristan Ahval-i Dahiliyesi Hakkında Malûmat-ı Mufassala                                                                      376-380

            Yunanistan Ahval-i dahiliyesi Ne haldedir                                                                                                          380

            Ahmet Rıza Bey , Deschanel Huzurunda                                                                                                           381

            İhlal-i Askeriye Münasebetiyle                                                                                                                     381-782

            Almanya ve Bulgaristan'da Milli Hareketler                                                                                                         383

            Harici İstihbarat                                                                                                                                         383- 384

 

 

 

            Harekât-ı Milliyenin Müslüman Dünyasındaki Yankıları

            Hindistan'da İhtilal                                                                                                                                               385

            Afganistan İngiltere Muharebesi                                                                                                                         385

            Afganistan Olayları İle İlgili İrade-i Milliye'nin Yorumu                                                                                         385              

            Revandız ve Şemdinan Ahvali                                                                                                                           385              

            Amidi'de Cemiyet-i Muhammediye                                                                                                                      385

            İngiltere ve İran                                                                                                                                                  386              

            General Gauroud Suriye'de                                                                                                                               386              

            Arap Hükûmet Teşkilatı                                                                                                                              386- 387              

            General Gauroud ve Suriye                                                                                                                              387              

            Irak Urbanları                                                                                                                                                     388              

            Mısır Ahvali                                                                                                                                                        388              

            Hindistan'da Nümayiş                                                                                                                                         388

            Mısır'ı İngiltere'ye Terk Eden Esbak Reis-i Nazır Rüştü Paşa'ya Açık Mektup                                                     389

            Hindistan Muhtariyeti                                                                                                                                          390              

            Afganistan'dan Haberler                                                                                                                                     391              

            Müteferrik haberler                                                                                                                                    391- 392              

            Mısır Olayları İle İlgili İrade-i Milliye'nin Yorumu                                                                                                  393

            Mısır ve İngiltere                                                                                                                                                 393              

            Hindistan'dan Times'e Telgraf                                                                                                                            394

            Hint Hududunda                                                                                                                                                 394              

            Hintli Kardeşlerimiz Haklarımızı Ne Güzel Koruyorlar                                                                                 395- 401

           

            Kafkasya ve  Bolşevik Harekâtı

            Şark Ahvali                                                                                                                                                       402

            Batum İslam Cemiyetinin Karar-ı ıkat'isi                                                                                                              402

            Batum Hakkında                                                                                                                                                403

            Rusya Ahvali                                                                                                                                            403- 404

            Azerbaycan Ahvali                                                                                                                                            404

            Denikin ve Ermeniler                                                                                                                                         405

            Tiflis'te Bir Suikast                                                                                                                                              405

            Batum ve Elviye-i Selasiye                                                                                                                                405

            Azerbaycan Ahvali                                                                                                                                            406

            Batum'da Rum, Ermeni Milisleri                                                                                                                         406

            Azerbaycan'da                                                                                                                                                  406

            Şark Cumhuriyetleri                                                                                                                                          407

            Azerbaycan-Ermenistan Münasebetleri                                                                                                             407

            Azerbaycan                                                                                                                                                      408

            Ermenistan Mandası                                                                                                                                          408

            Ermenistan Azerbaycan Münasebeti                                                                                                                 408

            Rusya'dan                                                                                                                                                        408

            Bolşevik Kıtaatı ve Denikin                                                                                                                                 409

            Azerbaycan- Denikin                                                                                                                                        409

            Bolşevik Harekâtı                                                                                                                                              410

            Kafkasya haberleri                                                                                                                                            410

            Bolşeviklerle ilgili Müteferrik Haberler                                                                                                                411

            Acaba Rusya Nereye Gidiyor                                                                                                                           412

            Konferans ve Rusya                                                                                                                                        413

            Bolşevik Tasmimatı                                                                                                                                          414 

            Bolşevik Faaliyeti Hangi İstikamette                                                                                                                  415 

            Kafkas Cumhuriyetlerinin Hatt-ı hareketleri Meçhul                                                                                           415 

            Cenubi Rusya'da                                                                                                                                             416

            Kafkas ve Bolşeviklerle ilgili Muhtelif Haberler                                                                                          416- 419